قوانین ومقررات

قوانین و مقررات

ماده یک - تعاریف

الف - رزرو :  هر گونه نگهداری و اختصاص جا ( اتاق ، سوئیت ، آپارتمان و ...  ) در هتل ،  برای مدت زمان مشخص رزرو نامیده می شود .

ب -  متقاضی رزرو  :  فردی که شخصاً با مراجعه مستقیم ، یا کتباً از طریق ارسال نامه و نمابر و یا از طریق امکانات اینترنتی و وب سایت تقاضای ذخیره اتاق برای مدت زمان مشخص نماید .

ج - پذیرنده رزرو :  مدیر هتل و یا نماینده قانونی وی که اجازه ی انجام رزرو در هتل را دارد و مسئول و مجاز به تائید و امضای برگ رزرو است .

د - موضوع رزرو :  عبارتست از محلی که میهمان در تاسیسات گردشگری ( اقامتی ) اسکان خواهد یافت شامل اتاق ، سوئیت ، آپارتمان   و ... که در تقاضای رزرو متقاضی قید شده است .

ه - مدت و زمان رزرو : تاریخ ورود میهمان که از ساعت 15 روز ورود شروع شده و تا قبل از ساعت 14 روز خروج ادامه خواهد داشت .

و - مبلغ رزرو ( پیش پرداخت ) : وجه نگهداری جا بعنوان پیش پرداخت به صورت علی الحساب و معمولاً معادل هزینه یک شب اقامت خواهد بود که می بایست توسط متقاضی به حساب هتل واریز و رسید آن  جهت صدور برگ رزرو به بخش رزرواسیون هتل نمابر یا تحویل شود .

ز - واچر ( تائیدیه رزرو ) :  هر گونه تائید مکتوب که توسط پذیرنده رزرو به شخص متقاضی تحویل داده شود واچر گویند که می بایست حتماً ممهور به مهر هتل بوده و کلیه مشخصات رزرو از جمله موضوع رزرو ، نام میهمان ، مبلغ پیش پرداخت ، تاریخ ورود و خروج و ... در آن قید شده و دارای شماره و تاریخ باشد  .

 ماده دو -  شرایط انجام  رزرو :

 الف - پس از ارائه درخواست اولیه و اعلام مبلغ پیش پرداخت توسط هتل ، متقاضی می بایست در مهلت زمانی تعیین شده ، نسبت به واریز وجه به حساب بانکی هتل اقدام و فیش واریزی یا حواله بانکی را به شماره تماس هتل نمابر نماید .

ب - هتل موظف خواهد بود پس از دریافت تصویر فیش بانکی و انجام رزرو ، نسبت به تائید مبلغ حواله وصول شده و یا فیش واریزی و ارائه برگ تائید رزرو به میهمان اقدام نماید .

ج - رزروهای بدون پیش پرداخت و یا بدون مکاتبه رسمی و کسب تائیدیه هتل فاقد اعتبار می باشد و هتل مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت .

 ماده سه -  شرایط پذیرش :

 الف - میهمان می بایست در هنگام ورود به هتل برگ تائید رزرو و اصل فیش یا حواله بانکی را به مسئول پذیرش ارائه نماید .

ب -  همراه داشتن شناسنامه عکس دار میهمانان و همراهان در زمان ورود و اقامت و رعایت شئونات اسلامی و مقررات هتل الزامی است .

ج - شماره و طبقه اتاق هنگام ورود میهمان و توسط مسئول پذیرش تعیین می شود و هتل در زمان رزرو تعهدی در مورد شماره اتاق و طبقه نخواهد داشت .

د - ساعت تحویل اتاق  بعد از ساعت 15 و ساعت تخلیه اتاق توسط میهمان قبل از ساعت 14 می باشد  . در صورت درخواست میهمان جهت افزایش زمان اقامت تا ساعت 18 ،  معادل 50 درصد و پس از آن هزینه کامل اقامت یک شب از میهمان دریافت می گردد .

ه - در صورتی که میهمان قبل از ساعت 15 مراجعه نماید ، هتل وظیفه ای در قبال ارائه اتاق نخواهد داشت و تنها در صورت امکان و خالی بودن اتاق می تواند همکاری لازم را داشته باشد .

 ماده چهار – شرایط تغییر و ابطال رزرو :

 الف - تغییر نام با درخواست مکتوب رزرو کننده ، بلامانع خواهد بود و مشمول هزینه نمی گردد .

ب -  تغییر تاریخ در صورت امکان و خالی بودن اتاق در تاریخ جدید بدون هزینه خواهد بود . در غیر اینصورت ابطال رزرو قبلی و انجام رزرو در تاریخ جدید هر دو تابع مقررات مندرج در بندهای مرتبط همین آئین نامه
خواهد بود .

ج - در صورتی که پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تائید به هر دلیل رزرو توسط متقاضی کنسل شود ، میزان خسارتی که می بایست توسط میهمان پرداخت گردد ( از مبلغ پیش پرداخت کسر گردد ) به شرح زیر محاسبه خواهد شد :

  • در محدوده زمانی بین صدور برگ تائید رزرو تا 48 ساعت قبل از ورود میهمان به هتل ( ساعت رسمی ورود به اتاق 14 می باشد ) مبلغ 20 درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

تبصره – در صورتی که تعداد اتاق رزرو شده بیش از 5  اتاق باشد ، رقم خسارت از 20 درصد به 10 درصد کاهش می یابد .

در محدوده بین 48 ساعت تا 24 ساعت قبل از ورود به اتاق ، مبلغ 50 درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

از 24 ساعت قبل تا زمان ورود ،  مبلغ 70 درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق

 د - چنانچه میهمان در موعد مقرر به هتل مراجعه ننماید مکان ذخیره شده فقط به مدت یک شب خالی نگه داشته شده و حواله ذخیره جا از روز بعد باطل می گردد و خسارت وارده بر اساس هزینه یک شب اقامت به ازاء هر اتاق  
محاسبه و از مبلغ پیش پرداخت کسر خواهد شد  .

ه - چنانچه به علت موارد فورس ماژور ( رخداد بلایای طبیعی و حوادثی خارج از کنترل و اراده دو طرف ) رزرو انجام شده توسط هتل لغو گردد ، وجوه دریافتی می بایست عیناً به مسافر مسترد شود .

و –  چنانچه پس از واریز مبلغ رزرو و دریافت برگ تائید ، هتل به دلیلی غیر از موارد فورس ماژور نتواند نسبت به ارائه مکان بر اساس تائیدیه صادره اقدام کند ، مدیرهتل موظف است با موافقت میهمان نسبت به تامین واحد اقامتی دیگری با شرایط و قیمت مشابه برای میهمان اقدام نموده و در صورت عدم موافقت میهمان کل وجه دریافتی را مسترد نموده و رضایت میهمان را بر اساس نظر کارشناسی جلب نماید   .

ز - در مورد رزروهایی که بصورت گروهی ، توسط ادارات و نهادهای و یا دفاتر خدمات مسافرتی انجام می شود ، قرارداد منعقده فی ما بین هتل و طرف دوم مبنای محاسبه شرایط کنسل کردن رزرو می باشد . در صورت عدم عقد قرارداد و یا قید نشدن شرایط ابطال رزرو ، مفاد این آئین نامه می بایست مورد عمل قرارگیرد .  همچنین چنانچه در قراردادهای گروهی اختلافی فی ما بین هتل و طرف دوم بوجود آید ، هتل موظف به اجرای کامل تعهدات خود در قبال میهمانان مقیم بوده و این موضوع ارتباطی با میهمان ندارد .